Dagboek RaphaŽl Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 

Annalen KOKW 597.jpg 665.9K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets

- 597 -
De burgers wapenden zich om hun verworven rechten en vrijheden te doen eerbiedigen. Zo vormden zij milities, die in de 20 eeuw tot stand kwamen en o.m. te Woeringen (1288). Groenirtge (1302) en Rozebeke (1382) op het krijgstoneel verschenen.

 In de jaren 12-1300 moesten alle vrije inwoners van 16 tot 60 jaar de wapens voor hun gemeente dragen Ze werden ingedeeld in een actieve en eelt sedentaire ban. De eerste groep en de vrijwilligerskorpsen mochten de stad ter verdediging van het land verlaten, niet langer echter dan voor veertig dagen.  Aanvankelijk gebeurde de Organisatie op basis van de woonplaats (Straat of wijk), later van het beroep (ambacht). De corporatie zorgde voor de familie van de gesneuvelden. Na 1302 werd een soldij uitbetaald, die aan het dagelijks loon van een arbeider beantwoordde.  De leden van de militie verkozen zelf hun oversten. Zij oefenden vooral op zondag. Zij bekostigden zelf hun kledij en uitrusting, althans in de beginperiode
.
De gemeentelegers behaalden een reeks successen, die algemeen gekend zijn. Toch mogen zij. wat hun operationele waarde betreft niet zeer hoog worden geschat. Door de hertogen van BourgondiŽ. die over hun betekenis geen al te goede dunk hadden, en die vooral het militaire monopolie als basis van hun politieke macht wilden bewaren, werden ze niet langer tot steun opgeroepen. 

Door de Habsburgse vorsten werden ze steeds meer gekortwiekt. De grondeigenaars bleven wel dienstplichtig. maar konden zich op eigen kosten een plaatsvervanger aanschaffen. Ook werden er vrijwilligers aangeworven. die in de tijd van de Brabantse Revolutie een aanzienlijk deel van het effectief uitmaakten, en die zowel bij de opstand tegen de Oostenrijkse troepen als bij het handhaven van de orde in de woelige tijd 1789-1794 een voorname rol hebben gespeeld . Na de slag bij Fleurus 26 juni 1794) werden de gemeentemilities afgeschaft.
In de 19e eeuw kregen de gilden nieuw leven ingeblazen. echter riet meer als grondslag van milities. Ze werden zuiver sociaal-economische organisaties, die geleidelijk tot svndicaten evolueerden.

ß 2. - De eerste jaren van de Franse bezetting (1792-1798)
Periodes van onlusten verwekken vaak het ontstaan van instellingen. die met het bewaren van de orde en de beveiliging van personen en eigendommen worden belast. Zo was het ook het geval te Sint-Niklaas in 1792, 1794 en 1798.