Dagboek Raphaël Waterschoot 1914

Oost Vlaanderen moet 50 miljoen oorlogsschatting betalen.
 Elke morgen maken de Duitsers een parade, echt koddig.

scannen0137.jpg 185.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

Regelmatig krijgen wij nieuws uit de Hollandsche couranten. Meer en meer fabrieken beginnen er te werken tot de matière première op zal zijn, dan zullen zij vanzelf verplicht zijn hunne poorten te sluiten en alle werk stop te zetten.(Bonneterie Tillemans -Leonie)
Personen die de stad willen verlaten moeten voorzien zijn van een Duitsch paspoort dat men nogal gemakkelijk bekomt.
De Duitschers requititioneeren tegenwoordig te St Niklaas, alle hooi, strooi en verwarmingsartikelen als stoven enz;
Geene verandering hier in onze geboortestad alsdat zij een rechterlijk arrondissementsstad zijn geworden is zoolang de Duitschers hier zijn.
Des avonds moet iedereen op straffe van boet om 9 uur Duitsche tijd binnen zijn.
Oost Vlaanderen moet 50 miljoen oorlogsschatting betalen.
St Nikolaas moet in die som voor 1 1/2 à 2 millioen in evenredigheid harer grootte tusschenkomen. Deze millioenen zijn door de banken uitbetaald; na den oorlog zullen dan de steden deze sommen plus den interest aan de banken moeten uitkeeren. Lastenbetalen houdt uw porte-monnais gereed!
Dezen morgend zijn een 50 tal reservisten uit de Duitsche kazerne naar het front vertrokken, waaruit ik opmaak dat de Duitschen reeds tekort aan soldaten moeten hebben, vermits ze reeds aan hunne réserve, dat mannen van 30 à 40 jaar oud zijn, moeten beginnen.
Alle morgenden maken de Duitschers eene parade door de stad; voorop gaan dan 4 à 5 fluitjes en 1 à 2 trommelaaSint Niklaas Houtbrielrs. Dan de soldaten op marsch die van tijd tot tijd op commando moeten zingen en daarna de overste te paard; echt koddig. Er zijn hier tegenwoordig zoo een 150 à 200 soldaten; een deel liggen in de kazerne, de overschot in de gendarmerie en in de poste; zij slapen op matrassen die zij uit de pensionaten gehaald hebben.
De duitsche overheid logeeren en hebben terzelvertijd hunne bureelen gemaakt in de volgende huizen:
Bij Mr Boyé in de Statiestraat waar de krijgschef inwoont;
bij Mr Smet -Verdurmen op den Houtbriel waar de Duitsche commandature is
en bij Mr Coullier, Vooruitgangstraat waar men paspoorten geeft


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina